Panžur - bu dükanlaryň witrinalarynyň döwrebap goragy bolup durýar, kän ýer tutmaýar, rolletler - panžur ýapyk görnüşde jenaýatçylaryň ýollaryna germew döredýär we olaryň içeri girmegine ýol bermeýär. Düz metal diwar diňe bir döwülmekden goraman, tozanyň, sesiň, daşlaryň we bozulmagyň garşysyna germew bolup durýar. Rolletleriň matasyny siziň harytlaryňyzyň suraty, ady, logotipi we ş.m. bolan özi ýelmenýän stikerleri ýelmemek bolar. Gymmat bolmadyk we örän täsirli mahabat bolar.

Perforasiýaly panžur

Perforirlenen profiller, perforasiýaly profil bolup, ýagny profilde döwülmä garşy aýratynlygyna saklamak üçin boşluklary bolan profil bolup durýar, panžur-rolletler garaňkyda panžurdan mahabahat maksady üçin witrinanyň aýnasyndan seretmäge mümkinçilik berýär. Şol sanda perforasiýa goragçynyň jaýyň içini görmegine mümkinçilik berýär, sebäbi ogrular rolletler bilen goralmadyk ýerden, mysal üçin üçekden girip bilerler. Elimizde 2 görnüşli profiller bardyr - SE-78, SE-63 içinden polikarbonat aýnaly ekstrudirlenen alýumin profi we SET-75P mikro boşlukly polatdan galwanizirlenen profil.

Stikerli/etiketkaly panžurlar (mahabatly)

Dükanlar ýa-da firmalar üçin goşmaça mahabat hökmünde, firmanyň mahabatly banneri bolan panžurlary sargyt berip bilersiňiz. Munuň üçin panžuryň profiline öňünden lenta görnüşli stikerler ýelmenýär.

MARKET üçin PANJURLAR