Awtomatlaşdyrylan howly üçin we garaž üçin derwezeler
Biziň öýümiz üçin awtomatlaşdyrylan derwezeden has amatly zat ýok. Derwezä golaýlaşmak bilen her bir awtoulagyň eýesi bir gezek pulta basmak bilen rollerli-derwezäni tizlik bilen awtoulagdan düşmän açyp biler. Giriş ýa-da garaž derwezeleri awtomatiki aýrtynlygy bilen ýeňillik bilen ýokary galýar. Indi howla ýa-da garaža girmek üçin goşmaça güýç sarp etmek gerek däl: awtoulagdan düşmek >> derwezäni açmak>> derwezäniň gabsalaryny diremek >> gaýtadan awtoulaga münmek we çykmak>> soň bolsa derwezäniň gulpuny dakmak. Başga görnüşi bolsa - öýde oturanlara derwezäni açmak we ýapmak üçin çagyrmak - aladaly we uzak, duýdansyz şemalyň ugruna derwezäniň gabsalaryndan ulaga urgy gelip bilme ähtimallygy bar, maşgalada bolsa "bu uly jogapkärçilik" üçin nägilelik döräp biler...

We bu ähli meseleleri döwrebap akylly awtomatika çözýär, pulta basyň - derweze ýokary galyp açylýar we derwezäniň boşlugynda hiç hili ýer tutmaýar. Awtomatikanyň özi gerek ýerinde hereketlendirijiniň sazlanandygyna görä motory togtadýar. Edil şonuň ýaly çykyşda hem SIze derwezäniň ýapylmagyna garaşmak gerek däl, arkaýyn gidip bilersiňiz, ählisini biziň awtomatikamyz amala aşyrýar, derwezeler haçan durmalydygyny bilýän we jenaýatçylara garşy derwezäniň matalarynyň ýapylmagyny goraýan ýörite gurluşa eýedir. Iň soňky lameladaky aşaky kauçuk dykyzlandyryjy derwezeleriň aşaky bölegini amatly görnüşde dykyzlandyrýar, gapdaldan bolsa iki sany silikon dykyzlandyryjylar dykyzlandyrylyp, garažy ýa-da ammary şemaldan, tozandan we zyňyndylardan amatly görnüşde groaýar. Biziň tarapymyzdan Türkmenistana getirilýän profilleriň sendwiç görnüşli gurluşa eýedigini ýatdan çykarmaň, ýagny polat ýa-da alýumin örtügiň aşagynda, basyşly penopoliuretan doldurylan, derwezelere ýylylyk goragyny berýän, ýylylyk gelmegini 30-40% göterime çenli saklaýan profiller.

Türkmenistandaky awtomatlaşdyrylan derwezeleriň 3D modeli

Müşderiniň islegine görä, zerur bolaný agdaýynda biz boşlugyň taslamasyny derweze üçin derwezäniň gapysynyň inini, beýikligini, çep ýa-da sag tarapdan, derwezäniň telärini we ş.m. görkezmek bilen taýýarlaýarys. Eger-de siz öz rolletleriň desgaňyzda nähili görünýändigini görmek isleseňiz, önümiň gurnaljak ýeriniň suratyny iberiň we biz size rulonly derwezeleriňiziň ýa-da gabsalaryňyzyň iň ýokary hakykylykda nähili görünjekdigini görkezýän suratlary taýýarlap siziň e-mail salgyňyza ibereris.

AWTOMATLAŞDYRYLAN DERWEZELER

Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan