PANJUR - AMATLYLYK TILSIMATLY KOMPANIÝA BOLUP DURÝAR

2009-njy ýyldan bäri "PANJUR" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde amatly ýaşaýyş üçin iň gowy önümleri üpjün etmek bilen öz işlerini dowam etdirýär.

PANJUR önümleriniň önümçiliginiň we gurnalmagynyň her bir tapgyrynda alnan çözgütler awtomatiki howly (çykyş) ýa-da garaj derwezeleri, penjire ýa-da balkonlar üçin gabsalar, dükanyň witrinasy üçin panžur, tentler-markizler, derwezeler üçin herekete getirijiler ýa-da sensorly gapylar kompaniýa arapyndan öňünden dykgatlylyk bilen işlenip taýýarlanýar.

Eger-de zerur bolan ýagdaýynda, müşderiniň islegi boýunça biz size gysga wagtyň içinde siziň rolletleriňiziň-panžurlaryňyzyň 3D taslamasyny taýýarlarys.

Sebitleýin dilerler üçin ýörite arzanladyş we goldaw uglamlarymyz bar. Siziň işgärleriňize ýokary derejede panžur gurnamagy öwrederis.

  • Döwüklere garşy täsirli gorag
  • Tehniki çözgütleriň giň gammasy
  • Döwrebap estetiki daşky görnüş
  • Tozandan we çygdan gorag
  • Işlän döwründe uzak ömürlilik we amatlylyk
  • Howa şertlerine çydamly

PANJUR sergide - 2016-njy ýylyn 16-18-njy iýunynda geçirilen Türkiýe Respublikasynyň gurluşyk materiallary senagatyna bagyşlanan serginiň gatnaşyjysyna gowşurylýar

Hil üçin halkara sylag (Ženewa 2016)