Togalanýan we sürülýän derwezeler üçin awtomatika NICE

DÖWREBAP ÝAŞAÝYŞ JAÝY - TILSIMLATLARYŇ WE RAHATLYGYŇ JEMI

Ýaşaýyş derejesiniň döwrebap intellektual taýýarlanan önümler bilen berk baglanyşygy - täzelik bolup durýar. Ähli we köp jaýlar intellektual görnüşe eýe bolýarlar, bu hem durmuş derejesiniň amatlylygynä we howpsuzlygyna goşmaça täsir edýär.

Durmuş hyzmatlarynyň ýokary tilsimatly ulgamynyň giňden duşýan elementleri derwezeleriň awtomatlaşdyrylan açylmak - ýapylmak ulgamy bolup durýar. Munuň ýaly en jamlary köp jaýlarda, şol sanda kärhanalarda duşmak bolar. Bu diňe bir özboluşly "dan mode" däl, özüňi we jaýyňy goramak usuly we durmuşy has amatly we rahat saklamak usuly bolup durýar. Derweze ulgamlarynyň görnüşlerine görä *süýşürilýän derwezeler üçin awtomatika*, togalanýan ýa-da bölümli derwezeler üçin awtomatika saýlanýar.

Awtomatly motor demir Derweze üçin

Awtomatly motor demir Derweze üçin

test