Rolletleriň materialy dürli görnüşli profillerden ýasalýar. Rolletleriň funksional aýratynlygy materialyň taýýarlanan profiliniň görnüşine we herekete getirijiniň görnüşine bagly bolup durýar.

Öndürijiniň maslahaty - şu aşakdaky profillerden öndürilen rolletler:

Profilleriň görnüşleriIň ýokary iniIň ýokary beýikligi
Profil SL-39 2.60 m. 2.00 m.
Profil SL-44 3.00 m. 2.10 m.
Profil SL-55 3.40 m. 2.20 m.
Profil SL-77 5.00 m. 3.50 m.
Profil ST-77 7.00 m. 6.00 m.
Profil SE-63 5.00 m. 3.00 m.
Profil SE-78 5.50 m. 3.50 m.
Profil SL-100 7.00 m. 7.00 m.


PENJIRE GABSALAR ÜÇIN ŞU AŞAKDAKY PROFILLERIŇ ULANYLMAGY MASLAHAT BERILÝÄR:

1. PENOPOLIURETANDAN DOLDURYJYLY ALÝUMIN PROFILLER:

Maglumatlar:

Biziň gabsalarymyz - ýewropa hiliniň derejesinde, üýgeşik dizaýnly we amatly iş kepilligi önümdir. Gabsalaryň önümçiliginde köpürjikli dolduryjyly polatdan we alýuminden öndürilen ýokary hilli profiller we alýumiden ekstrudirlenen profiller ulanylýar.

Önümçilikde ulanylýan önümiň materiallary, hil dolandyryş ulgamy önümiň ýokary tehniki aýratynlygyny üpjün edýär, bular hem degişli şahadatnamalar bilen tassyklanýar. Gabsalaryň we derwezeleriň awtomatlaşdyrylmagy üçin öňdebaryjy italýan, fransuz, nemes we türk öndürijileriň öndürýän herekete getirijileri we dolandyryş ulgamlary ulanylýar: NICE, SOMFY, GEIGER, ALUTECH, EVROSEL, MOSEL, ALUSEL, ELERO, BECKER.

Gabsalar sargyt esasynda, buýrujynyň bellän in we uzynlyk ölçeglerine görä öndürilýär. Rolletleriň ölçegi ini boýunça 7 metre çenli we beýikligi boýunça 8 metre çenli ýetip biler. Rolletler alýumin ergininden we polatdan öndürilýär, buýrujy gabsalaryň gorag materialynyň haýsy materialdan öndürilmelidigini özi saýlap bilýär.

Gabsalaryň gurnalmagy:

Gorag žalýuzileri (gabsalar) boşlugyň üstünden (üstünden berkidip gurnamak), boşlugyň özüne (oturdylan gurnama) gurnalyp bilner. Muny daşyndan (köçeden) hem-de jaýdan dolandyrmak bolar.

Rolletleriň gurnalmagy, esasan hem elektrik herekete getirijileriň sazlanmagy - örän jogapkärçilikli we çylşyrymly proses bolup, bu işler ýörite hünärmenlere ynanylmalydyr.

Firmanyň hünärmenleri size profiliň görnüşini saýlamaga, herekete getirijiniň görnüşini, reňkli gammany saýlamaga kömek ederler, tölegsiz ölçegi alarlar we siziň üçin amatly we gysga wagtyň içinde gorag žalýuzileri - panjurlary gurnap bererler.

Biz öz işimiziň hilini, sargydyň önümçiliginiň tiz möhletde amala aşyrylmagyny, dilerlerimize we şäriklerimize maglumat goldawyny berjekdigimizi kepillendirýäris.

PENJIRE GABSALARY

Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan