AMATLYLYK TILSIMATY

PANJUR - döwüklerden goramak üçin döwrebap gorag, ýokary amatlylyk, dowamly iş çeşmeleri, daşky özüne çekijilik, Ýewropadan we Türkiýeden barlanan we ýokary hilli materiallar. Ýokary-aşak el ýa-da awtomatlaşdyrylan amatly dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Pult derwezäni ýa-da gabsalary amatly uzakdan dolandyryşy üpjün edýär.

Biz size şu aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýäris

 • Döwüklerden işjeň gorag;
 • Daşky gohlardan amatly gorag;
 • Günden gorag;
 • Tozandan we atmosfera zyňyndylaryndan gorag;
 • Uzak ömürli we amatly işlemegi;
 • Giň dolandyryş ulgamynyň görnüşleri;
 • Berklilik we daşky howa täsirlerine garşy berklilik;
 • Tehniki çözgütleriň giň gammalarynyň bolmagy;
 • Döwrebap owadan daşky görnüşi;
 • Täze desgalarda gurluşygyň dowamynda bolşy ýaly, işe girizilen binalarda gurnamak mümkinçiligi;
 • Ýüklemek we düşürmek amatly bolar ýaly ýük ulaglarynda, germewlerde we gapylarda gurnamak mümkinçiligi;

Demir gözenekler we derwezeler bilen örän gowy çalşygy!

Döwrebap dünýäde ulanyş zerurlygy hökmünde rollet birnäçe adamlar tarapyndan saýlanýar. BU hem gabsalaryň siziň amatlylygy hem-de rahatlygy üpjün edýän howpsuzlygyňyzyň amatly kepillikçisi bolup durýandygyny jedelsiz makullaýar.

Rolletler şol bir wagtyň özünde birnäçe işi amala aşyrýar. Esasy ulanyş maksady - jenaýatçylaryň girmeginden gorag. Şol sanda nätanyş seredişlerde, aýnalara zyňylýan daşlardan, çüýşelerden we ş.m. gorag. Gabsa - kiçi deşikleri bolmadyk düz metal diwar bolup - bularyň ählisinden sizi gowy goraýar. Uly amatlylygyk üçin rolletleri goşmaça mehaniki blokirleme gurluşlary bilen enjamlaşdyrmak bolar. Daşyndan galdyrylmaga garşy 0 el rigelleri, rigel gulplar şol sanda güýçlendirilen gurnawly ugrukdyryjy şinalar.

Rolletler - ajaýyp yşyk we ses sazlaýjy bolup durýar. Olaryň yşykdan goragy derejeli bolýar - jaýyň başyndan doly garaňkylaýança. Şol sanda siziň öýňüze islendik wagt ýuwaşlyk we rahatlyk bolar - munuň üçin rollet mehanizmini aşak goýbermek ýeterlikdi. Klassiki gabsalaryň adaty modelleri bilen bir hatarda - perforirlenen gabsalar hem bardyr. Bu gabsalaryň aýratyn lamelleriniň arasynda profil perforirlenen bolup, bu sebäpli hem ýarym açyk görnüşde bu gabsalar aňsatlyk bilen gün yşygyny geçirýär. Gorag gabsalar bu görnüşde islendik jaýa amatly ajaýyplyk we stil berýär. Perforirlenen rolstwenler howa we ýeňil görnüşde ulanylanda adaty modellerinden erbet däldir, munuň ýaly gabsalar örän berk we howpsuz hasaplanýar. Şol sanda gabsalaryň ýylylyk gorag aýratynlygyny hem bellemek bolar. Döwrebap rolletler - ajaýyp ýylylyk goragy bolup durýar. Olar hiç hil deşik ýok diýen ýaly, plankalaryň boşluklary ýyladyjy bilen doldurmak bolar. ÝYladylan gabsalar jaýyň içinde aýnalaryň temperaturasyny ýokarlandyrýar we şol sanda jaýda 20% temperaturany ýokarlandyrýar. Şol bir wagtyň özünde gabsalar goşmaça aýnalama ekwiwalent bolup, ýylylygyň goragyna garşy göreşde täsirli bolup durýar.

Ýangyn howpsuzlyk tarapyndan seredeniňde rolletler - gözenekleriň ýerine ulanyljak iň amatly serişdedir. Olar gaçmak üçin ýol tapmak üçin içinden ýeňillik bilen açylýar, Elektrik herekete getirijiler adatdan daşary ýagdaýlar üçin açylyş ulgamy bilen üpjün edilip bilner.

Gabsalaryň gurnalmagy hem örän ähmiýetli we estetiki pursada eýedir. Olar jaýyň daşyndan berkidilip bilnişi ýaly, ajaýyp daşky görnüşiniň umumy dizaýnyny goramak bilen içinden hem berkidilip bilner. Olar ýaşaýyş jaýa gutarnykly we estetiki şekili berýär.

Rolletler ýörite gözegçiligi talap etmeýär, olar ýeňillik bilen arassalanýar we ýuwulýar. Ulanylmagy üçin amatly bolup, öz aýratynlyklaryny we daşky görnüşini ýitirmän birnäçe ýyllap işlär. Şol sanda rolletler ýaşaýjylaryň saglygy üçin howpsuzdyr.